บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น ทัศนศึกษา สปป.ลาว


บริษัท บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด พาลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ทัศนศึกษา สปป.ลาว เส้นทาง หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันท์ 5-9 ธันวาคม 2555