เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาของบี.กริม

“ทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อพัฒนาความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ”

คำคมนี้มาจาก องค์ดาไล ลามะ เตือนพวกเราว่า ทุกคนต้องการมีความสุข คนส่วนมากต้องการมีความรัก คนส่วนมากต้องการทำสิ่งที่รัก ถ้าพวกเขารู้อะไรคือสิ่งที่รัก คนส่วนมากต้องการที่จะทำในสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขา คนส่วนมากต้องการที่จะทำในสิ่งที่สร้างความแข็งแกร่งให้แก่พวกเขา คนส่วนมากต้องการที่จะอยู่ใกล้เพื่อนของพวกเขา คนส่วนมากต้องการมีคุณค่าและได้มาซึ่งสิ่งที่ดีกว่า

ที่บี.กริม เราเชื่อว่า ถ้าเราทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อพัฒนาความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เราจะสามารถนำพาความสุขมาสู่ทุกคนได้

การทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีหมายถึงการปฏิบัติงานด้วยความปรารถนาดี ความโอบอ้อมอารี ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี และการวางเฉย หรือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นี่คือสิ่งที่มนุษย์อยากจะเป็นและอยากจะประพฤติปฏิบัติ

การพัฒนาความศิวิไลซ์นั้นหมายรวมถึง ปัจจัยต่างๆที่สร้างเงื่อนไขสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขของคนทั้วไป ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บี.กริมได้สนองตอบความต้องการที่หลากหลายของผู้คนด้วยสินค้าและบริการ อาทิเช่น ยารักษาโรค คลองชลประทาน การสื่อสารโทรคมนาคม โรงไฟฟ้า และเครื่องมือ เครื่องทำความเย็น เครื่องมือทางการแพทย์ รถไฟฟ้า เรือ ร้านอาหาร สปา เครื่องเคลือบ และอาคารสำนักงาน

การที่คนในสังคมจะมีความสุขได้อย่างแท้จริง การตอบสนองความต้องการต้องมาพร้อมกับการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจอย่างสมดุล ภายในข้อจำกัดของสิ่งที่ธรรมชาติหามาให้ ผสมผสานสิ่งเหล่านี้กับธรรมมาภิบาลและในขณะเดียวกันก็ยอมให้ผู้คนรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและแนวทางปฏิบัติ ในปรัชญาความสุขมวลรวมประชาชาติของประเทศภูฎานปัจจัยเหล่านี้ถูกเรียกว่า 4 เสาหลักของการพัฒนาอย่างสมดุล หากพวกเขาไม่คำนึงถึงเรื่องพวกนี้ คนอื่นๆจะได้รับความทุกข์และไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริง

บี.กริม ได้ดำเนินรอยตามเสาหลัก 4 ประการนี้ ด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากมายควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการส่งเสริมด้านศาสนา การศึกษา สิ่งแวดล้อม กีฬา ดนตรีและศิลปะ

สุดท้ายแล้ว การทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อพัฒนาความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินั้น สอดคล้องกับหลักความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการอธิบายถึงเรื่องของเศรษฐกิจ ความไม่ประมาท และความสอดคล้องกับหลักด้านศีลธรรม ซี่งรวมกันเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบี.กริม