Continentel DFP-2

2017

ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (โปรเจค)
  • ชื่อโครงการ: Continentel DFP-2
  • ลูกค้า: Continentel DFP-2
  • สถานที่: ระยอง
  • ประเภทโครงการ: โรงงาน
  • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการสร้างใหม่
  • ปี: 2560
  • ผลิตภัณฑ์: PUMP Model: 12X8 MAAH FLOW (USGPM): 4000 TDH (FT): 358