K-BANK Phaholyothin DFP

2015

ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (โปรเจค)
  • ชื่อโครงการ: K-BANK Phaholyothin DFP
  • ลูกค้า: K-BANK Phaholyothin DFP
  • สถานที่: กรุงเทพฯ
  • ประเภทโครงการ: อาคารสำนักงาน
  • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการสร้างใหม่
  • ปี: 2558
  • ผลิตภัณฑ์: PUMP Model: 5×3 DMDH FLOW (USGPM) : 500 TDH (FT) : 404