Lumpini Tower

2020

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (โปรเจค)
  • ชื่อโครงการ: Lumpini Tower
  • ลูกค้า: Lumpini Tower
  • สถานที่: กรุงเทพฯ
  • ประเภทโครงการ:  คอนโดมิเนียม
  • โครงการปรับปรุงหรือใหม่:  โครงการปรับปรุง
  • ปี: 2562
  • สินค้า : 40RBW เครื่องเป่าลมเย็น (AHU)
  • ขนาดทำความเย็น: 240,000 BTUH จำนวน 1 เครื่อง