Yunomori Onsen & Spa Sathorn 10

2020

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (โปรเจค)
  • ชื่อโครงการ: Yunomori Onsen & Spa Sathorn 10
  • ลูกค้า: Yunomori Onsen & Spa Sathorn 10
  • สถานที่: กรุงเทพฯ
  • ประเภทโครงการ: โรงแรม/สปา
  • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการสร้างใหม่
  • ปี: 2563
  • สินค้า: SMMS 7 เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (VRF)
  • ขนาดทำความเย็น: 1,877,700 BTUH, 156 ตัน(TR) จำนวน 5 เครื่อง